Rekisteriseloste

Tämä on Suomen Henkilötietolain (523/1999) 10 § sekä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Rekisteriseloste on laadittu 26.7.2019.

Rekisterinpitäjä

Sanninco (Y-tunnus: 2374155-7)

Torvenlahdentie 41

88900 Kuhmo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Sanninco / Sanni Homanen

Torvenlahdentie 41

88900 Kuhmo

Puhelin: 040 8322 489

Sähköposti: sanni.homanen@sanninco.fi

Rekisterin nimi

Sanninco Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja ennalta määriteltyjen tietojen perusteella. Asiakassuhteessa henkilötietoja kerätään tilaus- ja toimitusjärjestelyitä varten. Rekisteröidyn suostumuksella hänelle voidaan toimittaa markkinointiviestintää mm. uutiskirjeen muodossa.

Rekisterin tietosisältö

Sannincon Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi ja/tai yritys
  • Osoitteet
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

  • Tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista
  • Toimitukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti rekisterinpitäjälle asiakkaan toimesta, esimerkiksi:

  • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeiden kautta Sannincon verkkosivustolla osoitteessa https://www.sanninco.fi
  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntymiseen johtavissa tilanteissa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei ensisijaisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sannincon ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyillä henkilötietojen käsittelyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin käsittelyn katsotaan aiheelliseksi. Käsittelyn kestossa rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoon toimitettavaa aineistoa vähintään 6 vuotta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeuksia häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä. Oikeuksien käyttämisessä henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html